Nyheter

2017-08-29

Vasslåtter i Hemsjön. Tisdag den 29/8 bärgades sjöväxter i vid Hemsjöns badplats. Åtgärden är en del i vattenprojektet och syftar till att undersöka möjligheten till fortsatt återkommande bärgning av vass. På de bärgade växtdelarna kommer prover att tas för att undersöka näringsinnehåll m.m. Efter att växtdelarna rötats till nästa sommar kommer förnyade prov att tas. De växter som bärgats vid bbadplatsen är: Starr, Fräken, Näckros, Gäddnate och lite säv. Under sommaren har fortlöpande prover på siktdjup och vattentemperaturer tagits. Den senaste veckan har yttemperaturen sjunkit och man kan se att det tydliga vattentemperatursprångskikt som funnits i sjön håller på att brytas upp. Senaste veckan har också sikdjupet starkt försämrats. Några vattenväxter blommar denna vecka (35) och det finns också något som tokas som algblomning, detta kommer vi att undersöka närmare vad det är. Tidigare vecka har vattenprover tagits på sjövattnen och på de större tilloppen till sjöarna. Någon av de kommande veckorna kommer flytmassor att bärgas i Långsjön, syftet är samma som med vattenväxterna att göra prover och att lägga upp dem för rötning under vintern.

           

2017-08-08

Lyssna på reportagen från radion P4:

Sjöar i Överklinten täcks av sjögräs – byborna tar prover

Lyssna här!

2017-07-31

För att vidga både perspektiv och få ökad kunskap kring problemet besöktes i torsdags Uttersjön (Lövånger) Vi blev 5 st med på besöket. Det var ett trevligt möte som började i bygdegården och avslutades vid Uttersjön. Deras arbete med sjön har pågått länge, projektstart var för 10 år sedan och man har haft stor support från Skellefteå kommun. Sjön har ett största djup på 2,6 meter och ytan är på 17,5ha. Vattnets omsättningstid har beräknats till 3 månader. Sjöns vattenstatus har varit så dålig att kommunens miljökontor har avrått från att bevattna grönsaker med sjövattnet och att bada i sjön.

 

Det största aktiva åtgärd man gjort är ett reduktionsfiske där man med en ryssja har haft målet att ta upp 200kg fisk per ha. Man har tagit upp brax och mört samt mindre abborre, gädda och de större abborrarna har man släppt i igen. Under denna försommar och fram till den 20/7 har man landat 1200kg fisk. Man har rönt framgång vad gäller vattenkvalitet, bla har siktdjupet under projekttiden ökats från 2dm till drygt 1 meter.

 

Man har sedan tidigare erfarenheter av såväl bärgning av vass och flytmassor, vilket vi i vårt projekt står inför under hösten. De tips vi fick var värdefulla.
En fiskevårdsryssja kostar i storleksordningen 20tkr och de rekommenderade en Finsk ryssja som var lättjobbad och stabil.Träffen gav både ny kunskap och mycket att fundera över när vi går vidare i vårt projekt. Dessutom viktiga kontakter som vi säkert har nytta av i framtiden.Ett stort tack till Göran Eriksson och Jan-Erik Andersson i Uttersjön som ställde upp och berättade samt bjöd på kaffe med dopp!

För noteringar stod Inge och Östen

Vattenprojekt Hemsjön-Långsjön

30 juni, 2017 | Kommentarer inaktiverade för Vattenprojekt Hemsjön-Långsjön

Vattenprojekt för Långsjön och Hemsjön i Överklinten
Projektets delar:

➔ att ta fram faktaunderlag om sjöarnas vattenkemi och fiskbestånd

➔ att utvärdera metoder som både bromsar igenväxning och reducerar fosfor/kväve i vattnet

➔ att undersöka om komposterade vattenväxter har tillräckligt hög kvalitet för att användas som jordförbättringsmedel

➔ kunskapsspridning


Projektets nuläge:

Förutom finansiering från Länsstyrelsen finansieras projektet av Överklintens Byaråd, Överklintens samfällighetsförening och Rickleåns övre fiskevårdsområde.Projektägare är:

Mellanbygdens vattenråd. Projektet beviljades av Länsstyrelsen 2017-06-21 och kommer att pågå till i dec 2018. Finansieringen är beroende av ideell tid. Det är därför viktigt att Ni som deltar i informationsmöten, praktiskt arbete och planering noterar ideell tid. På www.overklinten.se finns en blankett för ideell tid att ladda ner som kalkylblad eller pdf. Blanketter kommer också att finnas tillgängliga vid anslagstavlan. Blanketten lämnas i postlåda vid Överklintens anslagstavla eller mailas till oh@kvarken.se”Fakta om sjöarna:

Hemsjön och Långsjön i Överklinten ligger inom ett avrinningsområde som omfattar totalt ca 820 hektar, varav ca 250 hektar åkermark. Långsjöns utlopp, som avvattnar ca 670 ha, rinner in i Hemsjön, vars utlopp därefter går ut i Rickleån strax uppströms Överklintens kvarn. Den direkta avrinningen mot Hemsjön är ca 150 hektar. Hemsjöns yta är ca 20 hektar, medan Långsjöns yta är ca 25 hektar. Långsjön var under 1800-talet och fram till omkring år 1940 en slåttersjö, vars rika produktion av sjöfoder såldes på rot till bönder i omkringliggande byar (Larsson 1943). Efter slåtterepoken lämnades Långsjön med en kraftig sänkt vattennivå, vilket har lett till en accederande igenväxning med både rotade vattenväxter och flytande mattor av växter (gungfly). Länsstyrelsen i Västerbotten bedömde år 2009 att Långsjön hade högsta prioritetsklass för restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet (de Jong 2009).

Framsidan av den rapporten visar just Långsjön som ett typexempel.

I Hemsjön var halten total-fosfor 37 μg/l den 5 november 2015, vilket indikerar näringsrika förhållanden och risk för algblomningar (provtagning av Rickleåns övre FVO, analys av Alcontrol i Umeå). I övrigt finns det inte så många mätningar att gå på förutom ett prov från 1985 som visade mycket höga halter av total-fosfor (77 μg/l).

Kända fiskarter i Hemsjön är gädda, abborre, mört, gers, brax. Tidigare fanns även ål, lake och öring.

Därtill förekommer dammussla i Hemsjön. Fiskbeståndet i Långsjön består enligt uppgift mest av gäddor, men det kan inte uteslutas att även andra arter förekommer.


Kontaktpersoner för projektet:

Överklintens Byaråd Östen Holmström oh@kvarken.se

Mellanbygdens vattenråd Jan Åberg jan.aaberg@gmail.com

Ladda ned ideellt tids rapport i spreadsheetformat
Ladda ned ideellt tids rapport i PDF (för att skriva ut)

Lämna rapporten till Östen Holmström antigen fysisk eller via mail.

Här kan du läsa hela projektbeskrivningen


Comments are closed.