Vattenkvaliten i Våra Sjöar

PROJEKTDEL 1 ÄR KLAR.
Projektbeskrivning
Slutrapport

Nu ligger vi i startgroparna för Projektdel 2

EFTERLYSNING
Till projektet behöver vi en Braxen och en Mört fångade i Hemsjön. De ska frysas in för att senare skickas på analys. Ring Östen om du har en du kan avvara. 070-5552288

Noter 2018-08-29
Vattenmätningarna fortsätter nu under hösten. Den temperaturskiktning Hemsjön har på den nedersta metrarna håller nu snart på att brytas när det sakta blir lägre temperatur i ytvattnet. När temperaturskiktningen bröts förra säsongen och fosforrikt bottenvatten kom upp fick vi algblomning. Vi får se vad som händer denna säsong.
Noteras att vi under perioden 23/7 till 4/8 har haft väldigt lite syre på nivåerna under 3,5 meter. Noteringarna har varit 1,0 och 0,0 ppm.

Noter 2018-08-06
Nu i början av augusti fick vi klartecken för vårt nya projekt. I det projektet kommer att genomföras reduktionsfiske med två stora ryssjor. I projektet ingår också att undersöka om sedimenteringsdammar vid ett eller två tillopp kan vara en metod att minska tillförseln av fosfor.

 

I sjöarna Hemsjön och Långsjön pågår sedan ett år tillbaka ett vattenprojekt som fokuserar på den igenväxning och algblomning som förekommer. Finansiärer är Länsstyrelsens LOVA projekt och Överklintens Byaråd, Överklintens samfällighetsförening och Rickleåns övre fiskevårdsområde.
Projektägare är Mellanbygdens vattenråd. Finansieringen är också beroende av ideell tid som utförs av bybor.

Bakgrund och fakta.
Under 2017 inleddes ett projekt kring vattenkvalitén i sjöarna Hemsjön och Långsjön. Hemsjöns egna vattenupptagningsområde är ca 150hektar. Det största tillflödet kommer från Långsjön vars upptagningsområde är 670 ha. Hemsjöns yta är ca 20 ha och Långsjöns ca 25 ha. Båda sjöarna har sänkts i omgångar, senast 1897 när man sänkte sjöarna till nuvarande nivå.

Långsjön var under 1800-talet och fram till omkring år 1940 en slåttersjö, vars rika produktion av sjöfoder såldes på rot till bönder i omkringliggande byar (Larsson 1943). Efter slåtterepoken lämnades Långsjön med en kraftig sänkt vattennivå, vilket har lett till en accederande igenväxning med både rotade vattenväxter och flytande mattor av växter (gungfly). Länsstyrelsen i Västerbotten bedömde år 2009 att Långsjön hade högsta prioritetsklass för restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet (de Jong 2009). Framsidan av den rapporten visar just Långsjön som ett typexempel.

Klicka på kartan för att förstora

Runt båda sjöarna har under många hundra år funnits mänsklig aktivitet, Jordbruksmark och bebyggelse omsluter i stort sett helt båda sjöarna sedan mer än 150år. Tillflödet av näringsämnen tillsammans med sänkningen av vattennivåerna har gjort att igenväxning pågår i båda sjöarna. Hemsjön har också algblomning som under 2017 startade i mitten på augusti.

Kända fiskarter i Hemsjön är gädda, abborre, mört, gers och braxen. Tidigare fanns även ål, lake och öring. Därtill förekommer dammussla i Hemsjön. Fiskbeståndet i Långsjön består av åtminstone gädda, abborre och mört.

I pågående projekt har följande utförts. Vattenprover avseende näringsämnen i flera tillopp samt i sjövattnet. Se karta med resultat nedan. Mätning av vattentemperatur och skiktning under sommar säsongen samt siktdjup och syrehalt. En provfiskning i form av en metartävling hösten 2017. Bärgning av vass i Hemsjön för provtagning samt bärgning av flytmassor i Långsjön. Projektet fortsätter nu under 2018 med mätningar av siktdjup och temperaturskiktningar.

Kartor med kemiresultat

Fosforhalter 2017 vid flera platser. Klicka på kartan för att förstora

Totalkväve vid flera platser 2017 Klicka för att förstora

En ansökan om fortsättning på projektet har lämnats in. Aktiviteterna i det projektet skulle bestå av reduktionsfiske av braxen och mört samt att utreda möjligheterna till en eller flera klarningsdammar för att reducera tillskottet av näringsämnen.

Kontaktpersoner för projektet:
Överklintens Byaråd  Östen Holmström oh@kvarken.se
Mellanbygdens vattenråd Jan Åberg jan.aaberg@gmail.com

Överklintens Byaråd
Rickleåns övre fiskevårdsområde
Överklintens samfällighetsförening
Robertsfors Kommun
Länsstyrelsen Västerbotten.